Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-71: Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

RK-36-2019-71.pdf, RK-36-2019-71pr01.pdf , RK-36-2019-71pr02.pdf , RK-36-2019-71pr03.pdf , RK-36-2019-71pr04.pdf , RK-36-2019-71pr05.pdf , RK-36-2019-71pr06.pdf , RK-36-2019-71pr07.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-36-2019-71
Název Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 7
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o  vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o  vymezení majetkových práv a  povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o  výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O  udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

- smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2019-71 př. 1 až RK-36-2019-71 př. 7 o bezúplatném užívání prostor ve kterém je umístěna domovní předávací stanice tepla pro danou budovu, tj. v  sedmi objektech školy ve Světlé nad Sázavou. Vlastníkem technologie předávací stanice a  vypůjčitelem nebytového prostoru je Město Světlá nad Sázavou, IČO 00268321. Umístění výměníkové stanice v jednotlivých objektech školy je nezbytné pro zajištění dodávek tepla do těchto objektů z centrální kotelny ve vlastnictví města. Provozovatel a dodavatel tepla je zavázán k úhradě spotřeby elektrické energie spojené s provozem předávací stanice a to dle podružného měření spotřeby el. energie. Smlouva o výpůjčce je navržena na dobu určitou, tj. po dobu dodávání tepla z centrální kotelny s roční výpovědní lhůtou. Předávací stanice jsou již v  objektech  školy instalovány a předložený návrh smluv o výpůjčce upravuje provozní a  uživatelské vztahy spojené s jejich umístěním a provozem.    

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv o  výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-36-2019-71, př. 1, RK-36-2019-71, př. 2, RK-36-2019-71, př. 3, RK-36-2019-71, př. 4, RK-36-2019-71, př. 5, RK-36-2019-71, př. 6 a RK-36-2019-71, př. 7.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá připomínky k uzavřením smlouvy.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smluv o  výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-36-2019-71, př. 1, RK-36-2019-71, př. 2, RK-36-2019-71, př. 3, RK-36-2019-71, př. 4, RK-36-2019-71, př. 5, RK-36-2019-71, př. 6 a RK-36-2019-71, př. 7.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz