Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-73: Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-36-2019-73.pdf

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-36-2019-73
Název Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 (dále jen „Projekt“).

Realizace a financování Projektu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 1832/33/2017/RK dne 17. 10. 2017 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 22. 11. 2019 byla na účet kraje připsána závěrečná dotace z IROP ve výši 63 405 799,79 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace a jejího převodu do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 63 405 799,79 Kč na financování projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 o účelovou dotaci z IROP ve výši 63 405 799,79 Kč; 

  • převod přijaté dotace ve výši 63 405 799,79 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz