Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-75: Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. - dodatek č. 17

RK-36-2019-75.pdf, RK-36-2019-75pr01.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-36-2019-75
Název Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. - dodatek č. 17
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. (dále jen JHMD) není aktuálně uzavřen dodatek ke smlouvě o veřejných službách (dále jen smlouva), protože nedošlo k dohodě mezi smluvními stranami. Z daného důvodu, Kraj Vysočina postupuje dle ujednání ve smlouvě "V případě, že „dopravce“ a „objednatel“ neuzavřou Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby na rok následující do 31. 12. roku předchozího, budou „vlkm“ ujeté od 1. 1. toho roku až do uzavření Dodatku oceněny „sazbou“ na jednotku výkonu platnou pro předchozí rok, a to až do posledního dne měsíce, ve kterém byl Dodatek uzavřen ve smyslu ustanovení ČI. VIII. odst. 2." Vyúčtování dle smlouvy probíhá čtvrtletně.

JHMD z důvodu financování požádalo o úpravu smlouvy prostřednictvím dodatku č. 17, kde by došlo ke změně ustanovení smlouvy. Změna by se týkala situace, kdy dopravce a objednatel neuzavřou Dodatek ke smlouvě pro rok následující do 31. 12. příslušného roku. Navrhováno je, že se „objednatel“ zavazuje poskytnout do doby uzavření Dodatku, za každý tímto Dodatkem neupravený měsíc zálohovou částku ve výši měsíční splátky dvanáctého měsíce roku předchozího, nebude-li na předchozí rok uzavřen dodatek, tak ve výši splátky dvanáctého měsíce posledního roku, na který byl dodatek uzavřen, na úhradu výkonů realizovaných „dopravcem“ v územním obvodu Kraje Vysočina dle platného jízdního řádu pro období předmětného Dodatku. Návrh dodatku č. 17 smlouvy je uveden v materiálu RK-36-2019-75, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-36-2019-75, př. 1.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-36-2019-75, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz