Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-76: Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

RK-36-2019-76.pdf, RK-36-2019-76pr01.doc , RK-36-2019-76pr02.pdf , RK-36-2019-76pr03.pdf

Číslo materiálu 76
Číslo jednací RK-36-2019-76
Název Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina bylo usnesením č. 0301/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 schváleno financování nově zařazených investičních akcí k realizaci do přílohy D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč, ÚZ 999). Z důvodů popsaných v dopise, který je přílohou RK-36-2019-76, př. 1 žádá KSÚSV o zařazení dvou jmenovitých akcí do seznamu, kvůli možnosti dočerpání přidělených finančních prostředků s ÚZ 999. Navrhované změny přílohy D1B (ÚZ 999) jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-36-2019-76, př. 2. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1B (ÚZ 999) je přílohou RK-36-2019-76, př. 3.

Celkový finanční objem přílohy D1B rozpočtu kraje zůstává nezměněn.

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019, č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B schváleného usnesením č. 0301/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 dle materiálu RK-36-2019-76, př. 2 a vzít na vědomí aktualizovanou přílohu tohoto seznamu dle materiálu RK-36-2019-76, př. 3.

Tyto změny  umožní KSÚSV vyčerpat účelově určené příspěvky s ÚZ 999. Navrhované změny nevyvolají v roce 2019 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1B rozpočtu kraje).

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-36-2019-76, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-36-2019-76, př. 3.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 19. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz