Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-77: Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"

RK-36-2019-77.pdf, RK-36-2019-77pr01.docx

Číslo materiálu 77
Číslo jednací RK-36-2019-77
Název Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

V roce 2014 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina (dále jen Kraj) a  statutárním městem Jihlava (dále jen Město), která vymezila rozsah spolupráce smluvních stran na akci "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy". Dodatkem č. 1 ke smlouvě o  spolupráci je plnění této smlouvy omezeno termínem 31. 12. 2019. 

Město předložilo Dohodu o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy", která je přílohou materiálu RK-36-2019-77, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Dohody o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy" dle materiálu RK-36-2019-77, př. 1

Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění  pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Případné poskytnutí daru Statutárnímu městu Jihlava bude řešeno samostatným materiálem, který bude předložen do orgánů kraje.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Dohody o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy" dle materiálu RK-36-2019-77, př. 1

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz