Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-78: Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov

RK-36-2019-78.pdf, RK-36-2019-78pr01.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-36-2019-78
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov
Zpracoval M. Majdičová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci stavby II/360 Oslavička - Rudíkov. Zakázka byla zadávána jako nadlimitní v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 101 000 000 Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 6 nabídek dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila komise nabídku žádného účastníka zadávacího řízení. Bližší informace z průběhu zadávacího řízení jsou uvedeny v příloze RK-36-2019-78, př. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek a záznam o posouzení splnění podmínek účasti.

Návrh řešení

Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek v souladu se stanoveným kritériem ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Společnost Oslavička – Rudíkov, vedoucí člen společnosti: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 46342796, člen společnosti: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 95 784 114,00 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit výsledek zadávacího řízení dle materiálu RK-36-2019-78, př. 1 a rozhodnout o výběru dodavatele k  uzavření smlouvy v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek a záznamem o posouzení splnění podmínek účasti vypracovanými hodnotící komisí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov dle materiálu RK-36-2019-78, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Společnost Oslavička – Rudíkov, vedoucí člen společnosti: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 46342796, člen společnosti: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-36-2019-78, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz