Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-80: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“

RK-36-2019-80.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-36-2019-80
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
Zpracoval M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“, registrační číslo ATCZ181. Projekt je realizován v rámci Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0427/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2 a schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Za 1. monitorovací období od 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 podal Kraj Vysočina souhrnnou Žádost o platbu za všechny projektové partnery ve výši 115 675,47 € (za Kraj Vysočina ve výši 53 845,52 € a za Jihočeské folklorní sdružení, z.s. ve výši 61 829,95 €). Spolufinancování ve výši 5 % ze státního rozpočtu je připsáno vždy na příslušný účet projektového partnera. Dne 25. 11. 2019 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 2 692,27 €. Přijatá dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR kryje 5 % z částky 53 845,52 €. Dotace byla následně převedena na bankovní účet projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“, č. ú.: 4200206802/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o částku 68 827,88 Kč (2 692,27 €).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 827,88 Kč (2 692,27 €).

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 827,88 Kč (2 692,27 €), které jsou určeny na financování projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 827,88 Kč (2 692,27 €).

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz