Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-83: Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-36-2019-83.pdf, RK-36-2019-83pr01.pdf , RK-36-2019-83pr02.pdf , RK-36-2019-83pr03.pdf , RK-36-2019-83pr04.pdf , RK-36-2019-83pr05.pdf , RK-36-2019-83pr06.pdf

Číslo materiálu 83
Číslo jednací RK-36-2019-83
Název Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o souhlasy s převodem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-36-2019-83, př. 1, RK-36-2019-83, př. 2 a RK-36-2019-83, př. 3 jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2023 (v případě projektu Kotlíková dotace v Kraji Vysočina) resp. do 31. 12. 2025 (v případě projektu Kotlíková dotace v Kraji Vysočina II) s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí dle materiálů RK-36-2019-83, př. 4, RK-36-2019-83, př. 5 a RK-36-2019-83, př. 6.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovacích smluv (v případě Smluv PR01537.0107 a PR02270.1300) a s uzavřením kupní smlouvy (v případě Smlouvy PR01537.0702) u nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-36-2019-83, př. 1, RK-36-2019-83, př. 2 a RK-36-2019-83, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-36-2019-83, př. 4 a RK-36-2019-83, př. 6;
  • s uzavřením kupní smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-83, př. 5.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz