Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-84: Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-36-2019-84.pdf, RK-36-2019-84pr01.pdf , RK-36-2019-84pr02.pdf , RK-36-2019-84pr03.pdf

Číslo materiálu 84
Číslo jednací RK-36-2019-84
Název Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o změnu Smlouvy dle materiálu RK-36-2019-84, př. 2. Jedná se o změnu typu zdroje tepla. 

Výše popsaná žádost o podstatnou změnu Smlouvy, která tvoří materiál RK-36-2019-84, př. 2, nemá vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek k této Smlouvě. 

Na dofinancování změn typů instalovaných zdrojů tepla, při kterých bude docházet k navýšení dotace oproti původní Smlouvě o poskytnutí dotace, bude v krajním případě využito části finanční rezervy, kterou schválilo dne 9. 5. 2017 na svém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0223/03/2017/ZK. K této problematice si Odbor regionálního rozvoje vyžádal stanovisko Ministerstva životního prostředí ve vazbě na uznávání indikátoru financovaného jak ze zdrojů EU, tak z rozpočtu kraje.

V případě, že by žádostem o změnu typu zdroje nebylo vyhověno, hrozilo by riziko odstoupení od Smlouvy ze strany příjemců dotace a nenaplnění indikátoru projektu, který je stanoven na 2486 výměn.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedený případ posoudil, s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek ke Smlouvě, dle materiálu RK-36-2019-84, př. 3. Celé znění Smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2019-84, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2019-84, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz