Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-85: Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR, z.s.

RK-36-2019-85.pdf, RK-36-2019-85pr01.doc , RK-36-2019-85pr02.docx

Číslo materiálu 85
Číslo jednací RK-36-2019-85
Název Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o žádost o spolufinancování činnosti krajské manažerky Sdružení místních samospráv ČR.

Kraj Vysočina obdržel žádost krajské organizace Sdružení místních samospráv ČR, z.s. (dále jen SMS) o spolufinancování činnosti krajské manažerky. Žádost je obsahem materiálu RK-36-2019-85, př. 1

SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy více jak 1900 obcí a měst v ČR. V Kraji Vysočina je v letošním roce členem sdružení 192 obcí. Jedná se především o menší obce I. typu. SMS ČR je uznávaným partnerem vlády, parlamentu i  dalších krajů a institucí v ČR.

I s ohledem na narůstající objem prací zřídilo SMS pozici krajského koordinátorky. Tato pozice zajištuje efektivní přenos informací od obcí sdružených v SMS ke Kraji Vysočina a naopak a  zároveň je funkční výkonnou složkou SMS. SMS proto požádalo o dotaci na spolufinancování mzdy krajské manažerky na období 1. 9. 2019 až 31. 12. 2020 ve výši 190 000 Kč.

Návrh řešení

ORR navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle materiálu RK-36-2019-85, př. 2.

V současné době je v plném proudu příprava 12. Národní konference VENKOV 2020. Tato prestižní několikadenní akce proběhne ve dnech 21. – 23. 9. 2020 ve Žďáře nad Sázavou. Tato akce, zejména s ohledem na svou obsahovou náplň, bude velmi náročná na komunikaci a  koordinaci, a to zejména vůči obcím. Pro všechny subjekty podílející se na organizaci této akce (tedy i Kraj Vysočina) bude proto velkou výhodou využití zaběhlého a fungujícího nástroje komunikace vůči obcím. Na základě výše uvedeného ORR navrhuje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč. V ostatních krajích byla na stejný účel poskytnuta podpora v rozmezí 50 000 až 199 000 Kč. Dotace bude poskytnuta z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – O02909.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje pro Sdružení místních samospráv České republiky, z.s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČO 75130165, ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Krajský manažer SMS ČR, z.s.“, dle materiálu RK-36-2019-85, př. 1;
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz