Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-86: FOND VYSOČINY dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401

RK-36-2019-86.pdf, RK-36-2019-86pr01.pdf , RK-36-2019-86pr02.pdf , RK-36-2019-86pr03.doc

Číslo materiálu 86
Číslo jednací RK-36-2019-86
Název FOND VYSOČINY dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
Zpracoval M. Hejda, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby pro realizaci projektu a podání závěrečné zprávy, na kterou byla poskytnuta obci Martínkov dotace v rámci programu FV„Hospodaření v lesích 2019“.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Martínkov se sídlem:
675 44 Martínkov, č. p. 29, IČO 00378151, usnesením č. 0312/04/2019/ZK, ze dne 18. 6. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace FV-02739.0401 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Martínkov byla uzavřena dne 12. 8. 2019 za účelem podpory projektu „Obnova obecního lesa v Martínkově“. Text smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2019-86, př. 2. Na realizaci této akce byla schválena dotace ve výši 117 090 Kč. Dle uzavřené smlouvy musí příjemce projekt zrealizovat nejpozději do 4 měsíců od data rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve stejném termínu předložit i závěrečnou zprávu (tj. do 18.10. 2019). Příjemce dne 15. 10. 2019  požádal o  prodloužení termínu realizace  do 30. 11. 2019. Text žádosti včetně zdůvodnění je obsahem materiálu RK-36-2019-86, př. 1.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti tj. před vypršením lhůty pro realizaci projektu na základě  řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhl radě kraje v materiálu RK-35-2019-77 rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu RK-35-2019-77, př. 3, jehož předmětem bylo pouze prodloužení doby pro předložení závěrečného vyúčtování dotace do 31. 1. 2020, tím by nedošlo k prodloužení doby realizace ve smyslu smlouvy Čl. 7 bod 1. a Čl. 8 písmena d,. Z tohoto důvodu navrhujeme radě kraje zrušit usnesení č. 2025/35/2019/RK a doporučit zastupitelstvu kraje  uzavřít  dodatek č. 1 smlouvy dle materiálu RK-36-2019-86, př. 3.

Dodatek, který, byl obsahem materiálu RK-35-2019-77, př. 3, ještě nebyl podepsán ani zveřejněn v registru smluv.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení ruší

usnesení č. 2025/35/2019/RK;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu RK-36-2019-86, př. 3.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz