Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-88: FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001

RK-36-2019-88.pdf, RK-36-2019-88pr01.pdf , RK-36-2019-88pr02.doc

Číslo materiálu 88
Číslo jednací RK-36-2019-88
Název FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

V rámci programu „Památky 2019“ byla uzavřena s obcí Arnolec Smlouva o poskytnutí dotace ID  FV02718.0001 na projekt „Arnolec, celková obnova kaple sv. Anny“. Požadovaná částka dotace ze strany obce uvedená v Žádosti o dotaci byla ve výši 160 435 Kč. Po hodnocení žádosti bylo navrženo řídícím výborem a odsouhlaseno na jednání zastupitelstva kraje dne 14. 5. 2019 usnesením č. 0210/03/2019/ZK poskytnutí dotace ve výši 128 480 Kč. Při písemném vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace došlo k zřejmé nesprávnosti v uvedení výše poskytnuté dotace (byla uvedena částka 160 435 Kč). Po konzultaci s obcí Arnolec bylo dohodnuto, že bude uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, kde bude uvedena správná částka dotace ve výši 128 480 Kč. Smlouva o poskytnutí dotace je v materiálu RK-36-2019-88, př. 1.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2019-88, př. 2.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhasí s uzavřením dodatku č. 1.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02718.0001 dle materiálu RK-36-2019-88, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz