Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

RK-36-2020-02.pdf, RK-36-2020-02pr01.doc

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-36-2020-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 schválilo rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Konkrétní seznam projektů vždy vybírá, schvaluje a kontroluje Stálá konference, kde jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva. 

Z účasti zástupců odboru informatiky v senátorské delegaci na Tchaj-wan v září 2020 vyplynula možnost zajímavého technologického projektu ve spolupráci s tchajwanskou společností ACER.

Cílem pilotního projektu je ověřit fungování komplexního systému vzdělávacích technologií ve vybrané třídě základní školy a podpořit tak následující aspekty moderní výuky:

 

  • Digitální znalosti učitelů
  • Digitální znalosti žáků ZŠ
  • Kreativitu ve výuce
  • Větší interakci mezi učitelem a žákem při výuce
  • Zvýšení atraktivity vzdělávání

 

Tento moderní vzdělávací systém se skládá z následujících komponent:

  • Access point zajišťující bezdrátové propojení notebooků učitele a žáků
  • Notebook učitele a žáků
  • Řídící SW pro výuku – Class manager 

 

Pro pilotní projekt byla zvolena třída ZŠ č. 3 v Užhorodě, kde se vyučuje český jazyk, a která splňuje i požadavky na připojení na internet.

1 pilotní třída, 1 učitel, 20 žáků.

 

Po implementaci a zaškolení ukrajinských učitelů získají možnost vytvořit si v rámci výuky virtuální třídu na zmíněných noteboocích, sdílet svůj výukový obsah, zadávat a hodnotit úkoly či využít dalších výukových programů, které pak bude Class manager centrálně spravovat. 

Class manager je kompletně v češtině, což je další výhoda vzhledem k probíhající výuce českého jazyka na vybrané základní škole. 

ACER ve spolupráci s firmou Autocont podpořil projektový záměr prioritní dodávkou notebooků v  odpovídající konfiguraci za cenu nižší než tržní. Navíc byly tyto notebooky pro projekt rezervovány v čase celosvětové masivní poptávky, takže jsme byli schopni dodržet náš časový plán. Vedle notebooků pak budou na zařízeních již předinstalovány Windows 10 Edu v české verzi a Acer Classroom manager, též česky a zdarma.  

Výše popsaný dar bude osobně předán při pracovní cestě do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny. Cesta bude realizována poté, co se zlepší situace s pandemií koronaviru.

Návrh řešení

OSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar ve výši 207 139,90 Kč dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-36-2020-02, př. 1

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 je v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) uvažována částka 6 milionů Kč na úhradu nákladů v rámci podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID: O03008.

Stálá konference

Stálá konference schválila návrh výběru a rozpočtu konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatí na rok 2020.

Ve Stálé konference jsou zastoupeny všechny politické kluby Zastupitelstva Kraje Vysočina (1 osoba za každý klub).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-36-2020-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz