Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-07: Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021

RK-36-2020-07upr1.pdf, RK-36-2020-07pr01.doc , RK-36-2020-07pr02.pdf , RK-36-2020-07pr03.pdf

Číslo materiálu 100
Číslo jednací RK-36-2020-07
Název Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval A. Mašterová Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0341/05/2020/ZK prodloužení dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Nástrojem realizace opatření obsažených v Koncepci jsou roční programy prevence kriminality, které stanoví, jaká opatření budou v příslušném roce realizována, kdo je bude realizovat a jaké bude finanční zajištění. Z tohoto důvodu byl pracovní skupinou prevence kriminality (jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina vypracován návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021.

Schválení vlastního programu prevence kriminality je jednou z podmínek Ministerstva vnitra ČR pro podání žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina a obcí Kraje Vysočina v roce 2021.

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina číslo 0475/07/2019/ZK byl schválen Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020. Informace o jeho realizaci a finančních výdajích jsou uvedeny v materiálu RK-36-2020-07, př. 1.

Návrh řešení

Radě Kraje Vysočina je v souladu s Koncepcí předkládán k projednání návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 (dále jen „Program 2021“ – materiál RK-36-2020-07, př. 2).

Program 2021 vychází z opatření obsažených v Koncepci a z hlavních bezpečnostních problémů Kraje Vysočina, vymezených ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina na základě analýzy kriminality v kraji za 9 měsíců roku 2020 (bezpečnostní analýza v materiálu RK-36-2020-07, př. 3.)

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 jsou alokovány na realizaci opatření Programu 2021 finanční prostředky ve výši 2,9 mil. Kč na projekty prevence kriminality. O státní dotaci na projekty prevence kriminality mohou požádat Kraj Vysočina i obce na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2021.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2020-07, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-36-2020-07, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz