Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-09: Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille

RK-36-2020-09.pdf, RK-36-2020-09pr01.pdf , RK-36-2020-09pr02.pdf , RK-36-2020-09pr03.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-36-2020-09
Název Dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, zastoupenou francouzským šéfkuchařem Philippem Millem, kterou Kraj Vysočina uzavřel v roce 2019, nemohla být v roce 2020 naplněna z důvodu pandemie nemoci covid-19. Předmětem smlouvy je spolupráce na organizaci národního kola soutěže žáků gastronomických oborů středních škol pod názvem Trophée Mille Česká republika, konaného v Kraji Vysočina, a též převod práv k užití ochranné známky Trophée Mille. Proto je navržen dodatek smlouvy umožňující odložit ročník soutěže, který se měl konat v roce 2020, na rok 2021 a zároveň zachovat všechny ostatní závazky.
Na základě dlouhodobé spolupráce Kraje Vysočina s francouzským šéfkuchařem Philippem Millem a asociací Trophée Mille, která organizuje národní i mezinárodní soutěže pro studenty gastronomických oborů středních škol, schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0331/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, jejíž znění je v příloze RK-36-2020-09, př. 1. Výše uvedená smlouva byla uzavřena na dobu tří let, a to od 1. září 2019 do 31. srpna 2022, aby pokryla tři národní kola soutěže v Kraji Vysočina a tři mezinárodní kola soutěže konaná ve městě Remeš ve Francii, na která vítěz české soutěže postupuje.
Z důvodu pandemie nemoci covid-19 nemohla být naplněna ustanovení smlouvy vztahující se k organizaci druhého ročníku soutěže v roce 2020.

Asociace Trophée Mille vyjádřila souhlas s uzavřením dodatku ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, jehož návrh je obsahem přílohy RK-36-2020-09, př. 2. Dodatek upravuje smlouvu ve smyslu vynechání ročníku soutěže Trophée Mille Česká republika na podzim 2020, a tedy i vynechání jednoho postupového ročníku do mezinárodního kola soutěže. Zároveň zachovává závazek organizace tří ročníků soutěže prodloužením spolupráce do roku 2023. 

Kontext spolupráce Kraje Vysočina s asociací Trophée Mille je popsán v příloze RK-36-2020-09, př. 3.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje dodatek ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille schválit.
Spolupráce s panem Philippem Millem a asociací Trophée Mille již nyní přinesla zájem žáků a veřejnosti na Vysočině o gastronomii a vysokou přidanou hodnotu pro ty hotelové školy v Kraji Vysočina, které se na této spolupráci aktivně podílejí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223, je počítáno mimo jiné s finančními prostředky na pořádání celostátní gastrosoutěže Trophée Mille Česká republika.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s uzavřením dodatku.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci ze dne 8. 11. 2019 dle materiálu RK-36-2020-09, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz