Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-19: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021

RK-36-2020-19.pdf, RK-36-2020-19pr01.doc

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-36-2020-19
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
Zpracoval L. Charvátová, D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Účelem programu je zajistit dostupnost primární ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Kraje Vysočina. Výše podpory se odvíjí od počtu obyvatel žadatele, maximální výše je 300 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 1,5 mil. Kč na podporu zajištění dostupnosti zubní péče pro obyvatele Kraje Vysočina.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě programu, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení do vyčerpání celkové finanční alokace programu.

Výzva programu je součástí materiálu RK-36-2020-19, př. 1. Součástí tohoto materiálu je vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace – ID:FV02794.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E –  Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Podpora zajištění stomatologické péče 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 dle materiálu RK-36-2020-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz