Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-20: Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2021–2023

RK-36-2020-20.pdf, RK-36-2020-20pr01.xlsx

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-36-2020-20
Název Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2021–2023
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 01/19, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění (dále jen „Pravidla“). V článku 7 odst. 6) písm. a) a odst. 9) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkových organizací zpracovat střednědobý plán – výhled na 3 kalendářní roky. Střednědobý plán je dle článku 7 odst. 8) výše zmíněných Pravidel členěn na plán nákladů a výnosů (střednědobý výhled rozpočtu), položkový rozpis akcí (investičních a neinvestičních), plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti.

Zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina (dále také „zdravotnické PO“) zpracovaly zaktualizované návrhy střednědobých plánů na období 2021 – 2023 a předložily je ve stanoveném termínu odboru zdravotnictví.

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu, který schvaluje zřizovatel. Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zdravotnických PO za odvětví zdravotnictví byly v souladu s § 28a odst. 1 zákona 250/2000 Sb. zveřejněny na internetových stránkách Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021 – 2023 a vzít na vědomí položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činnosti na období 2021 – 2023 pro zdravotnické PO dle materiálu RK-36-2020-20, př. 1.

K projednání střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá připomínek k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021 – 2023 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2020-20, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činnosti na období 2021 – 2023 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2020-20, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz