Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-21: Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-36-2020-21.pdf, RK-36-2020-21pr01.pdf , RK-36-2020-21pr02.xls

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-36-2020-21
Název Návrh na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 1838/30/2020/RK schválila rada kraje rozpočty a ostatní související plány na rok 2020 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“), požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení dodatečné investiční akce dle materiálu RK-36-2020-21, př. 1, které mají být realizovány v roce 2020. Konkrétně se jedná o pořízení:

  • 2 ks endoskopických proplachových pump v předpokládané pořizovací ceně
    94 380 Kč.

Uvedená investiční akce by byla financována vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Dále usnesením č. 0494/07/2020/ZK byla nemocnici schválena zápůjčka ve výši 10 000 000 Kč na obnovu zdravotnického přístroje SPECT/CT, čímž bylo plně zajištěno financování obnovy přístroje SPECT/CT a přístroj byl zařazen do investičního plánu nemocnice.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

A dále stanovit u nemocnice jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-21, př. 1;
  • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-21, př. 2;
stanoví

u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz