Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-23: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

RK-36-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-36-2020-23
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina včetně Závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje. Byl schválen závazný ukazatel příspěvku na provoz pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci (dále jen „Trojlístek“) ve výši 15 904 000 Kč
(z toho příspěvek na provoz 15 864 000 Kč a servis ERP 40 000 Kč).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0481/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz (dále jen „Smlouva“) mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem, jejímž předmětem je úprava vzájemné spolupráce při financování provozu Trojlístku spočívající v zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje v Trojlístku v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Na základě Smlouvy jsou každý měsíc podávány žádosti o platbu příspěvku na provoz pro nezletilé děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji, které byly do Trojlístku umístěny na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově.

Příspěvek na provoz je poskytován prostřednictvím zřizovatele. Finanční prostředky určené na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje v Trojlístku za měsíc září až říjen 2020 ve výši 766 500 Kč byly připisovány měsíčně na účet kraje a následně rozpočtovým opatřením přeposílány Trojlístku.  

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 766 500 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901- Nespecifikovaná rezerva, která je používaná pro obnovu a  modernizaci přístrojového vybavení, havarijní stavy a mimořádné situace a stabilizaci personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina ve výši 766 500 Kč. Současně se navrhuje u  Trojlístku provést snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 766 500 Kč poukázaných za měsíc září až říjen 2020 Jihočeským krajem.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 766 500 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 766 500 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 766 500 Kč, která je kompenzována příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje určeným na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz