Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-24: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-36-2020-24.pdf, RK-36-2020-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-36-2020-24
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na dofinancování Mobilní specializované paliativní péče pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Petrák, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“) poskytuje v souladu s koncepcí rozvoje Mobilní specializované paliativní péče v Kraji Vysočina (dále jen „paliativní péče“) péči pacientům v uvedeném oboru, a to od roku 2019. Paliativní péče má v současné době pevné místo ve spektru poskytovaných služeb a v budoucím období nemocnice počítá s rozvojem služby a vznikem lůžkové části.

V současné době je poskytování paliativní péče ztrátové, což bylo zjištěno na základě nemocnicí provedeného rozboru hospodaření nákladového střediska paliativní péče.

Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o dofinancování paliativní péče dle materiálu RK-36-2020-24, př. 1. Na základě provedeného rozboru hospodaření nákladového střediska paliativní péče požádala nemocnice o částku ve výši 2 405 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit nemocnici poskytnutí finančních prostředků na dofinancování paliativní péče a s tím spojené rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnice.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 2 405 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 2 405 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 2 405 000 Kč za účelem dofinancování Mobilní specializované paliativní péče.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 18. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz