Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-26: Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT

RK-36-2020-26.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-36-2020-26
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usnesením č. 0449/06/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 2 200 000 Kč za účelem krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu (dále také „Vybavení“) s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, (dále také „Nemocnice“). Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2020 s tím, že Nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 30. 11. 2020.

Zápůjčka na pořízení Vybavení byla Nemocnici poskytnuta na základě předložené žádosti v celkové výši 2 200 000 Kč.

Dne 27. 11. 2020 byla na účet Kraje Vysočina vrácena částka 2 200 000 Kč, odpovídající celkové výši zapůjčených prostředků.

Dále Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usnesením č. 0350/05/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce s Nemocnicí ve výši 7 200 000 Kč za účelem krytí investičních výdajů na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum (dále také „SPECT/CT“). Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2020 s tím, že Nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 30. 11. 2020.

Zápůjčka na pořízení SPECT/CT byla Nemocnici poskytnuta na základě předložené žádosti v celkové výši 7 168 040 Kč.

Dne 27. 11. 2020 byla na účet Kraje Vysočina vrácena částka 7 168 040 Kč, odpovídající celkové výši zapůjčených prostředků.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 9 368 040 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz