Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-30: Přijetí dotace k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-36-2020-30.pdf, RK-36-2020-30pr01.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-36-2020-30
Název Přijetí dotace k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál je překládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z fondu HORIZON 2020 k projektu x-eHealth - Evropský rámec pro sdílení elektronického zdravotního záznamu (dále jen "Projekt x-eHealth").

Projekt x-eHealth je zaměřen na analýzu a přípravu zavedení nových scénářů výměny částí elektronického zdravotního záznamu pacienta - zejména laboratorní výsledky, snímky, propouštěcí zprávy a vzácná onemocnění. Cílem projektu je analýza, zmapování a poskytnutí členům eHDSI funkční rámec a pravidla pro realizaci nových scénářů, které by bylo možné implementovat nejen na evropské, ale také na národní nebo regionální úrovni.

Realizace, projektová smlouva  a financování projektu bylo schváleno usnesením   Zastupitelstva Kraje Vysočina 0353/05/2020/ZK  ze dne 8. 9. 2020.

Rada kraje schválila účast Kraje Vysočina v projektu svým usnesením č. 0685/13/2020/RK.

Dne 26. 10. 2020 byla na účet kraje připsána dotace z fondu HORIZON 2020 ve výši  63 360,94 EUR  (1 712 063,29 Kč). 

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 1 712 063,29 Kč poskytnutých z fondu HORIZON 2020 na financování projektu x-eHealth. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu x-eHealth kraje o účelovou dotaci z fondu HORIZON 2020 ve výši 63 360,94 EUR (1 712 063,29 Kč).

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz