Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-35: 6. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

RK-36-2020-35.pdf, RK-36-2020-35pr01.pdf , RK-36-2020-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-36-2020-35
Název 6. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Předložený materiál řeší schválení a podání Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu ve výši 17 178 212,60 Kč za 6. etapu projektu Transformace Kamélie Křižanov II., která probíhala od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020.

Cílem projektu je vytvoření komunitních domácností pro celkem 24 klientů Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace. Ve Žďáře nad Sázavou a Novém Městě na Moravě budou vybudovány vždy po jednom objektu k bydlení se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a po jednom objektu k bydlení se službou chráněné bydlení. Součástí projektu je i vybudování objektu pro denní aktivity v Novém Městě na Moravě. Projekt je realizován v rámci Výzvy 49 IROP, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886, s předpokládaným termínem ukončení k 30. 6. 2021.

V průběhu 6. etapy byly dokončeny stavební práce na dříve pořízených pozemcích v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou a byly vydány místně příslušné kolaudační souhlasy. Hlavní objem stavebních prací byl realizován v podobě dokončení všech instalací technického vybavení, zpevněných ploch, oplocení a terénních úprav. Celkové náklady v této etapě dosáhly výše 19 086 902,90 Kč a je na ně požadována dotace ve výši 17 178 212,60 Kč (90 % ze způsobilých nákladů). 

Zpráva o realizaci a Žádost o platbu byly zpracovány v informačním systému MS2014+ v souladu s platnými podmínkami Rozhodnutí, Specifickými a Obecnými pravidly a jsou radě kraje předkládány jako materiály RK-36-2020-35, př. 1 a RK-36-2020-35, př. 2.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-35, př. 1 a Žádost o  platbu dle materiálu RK-36-2020-35, př. 2 a vzít na vědomí informaci o tom, že k podání těchto dokumentů, došlo v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-36-2020-35, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-36-2020-35, př. 2 za 6. etapu projektu Transformace Kamélie Křižanov II., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886;

bere na vědomí

podání těchto dokumentů v souladu s  podmínkami poskytnutí dotace elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz