Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-37: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" - zpráva o postupu v projektu a Oznámení o změně I.

RK-36-2020-37.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-36-2020-37
Název "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" - zpráva o postupu v projektu a Oznámení o změně I.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší podání Oznámení o změně č. 1 projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" a  podání dokumentů a podkladů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Současně tímto materiálem seznamujeme Radu kraje s dosavadním postupem v realizaci projektu.

Cílem projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" je navýšení lůžkových kapacit pobytových sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů v okrese Jihlava. Za tímto účelem byl vypracován projekt výstavby nového pobytového zařízení pro seniory v Jihlavě, a to v areálu Nemocnice Jihlava, který ve své výsledné podobě zabezpečí 138 lůžek pobytových sociálních služeb (76 lůžek služby domov se zvláštním režimem, 56 lůžek služby domov pro seniory a 6 lůžek odlehčovací služby). Součástí objektu také bude zázemí pro denní stacionář, sociální poradenství a dětskou skupinu pro zaměstnance Domova a Nemocnice Jihlava.

Schválení investiční akce a podání žádosti o dotaci bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 0137/02/2017/ZK. Žádost o dotaci byla podána dne 30. 3. 2017 do programu MPSV ČR 013 310 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb". Dne 11. 2. 2018 byla vydána Registrace akce, která předpokládá čerpání dotace na realizaci projektu ve výši 50 694 300 Kč.

Po vydání Registrace akce byl proveden výběr dodavatele projektové dokumentace. Oproti záměru došlo při projektování k navýšení hmoty objektu a kapacity zařízení ze 124 na 138 lůžek z  důvodu maximálního využití prostoru pro ubytování klientů. Nový objekt je funkčně propojen s  technickým zázemím a komunikacemi Nemocnice Jihlava, což je zcela v souladu s rozvojovými plány areálu nemocnice. Fáze projektové přípravy skončila v prosinci 2019, kdy nabylo právní moci stavební povolení a došlo k předání projektové dokumentace pro provedení stavby.

Dne 13. 12. 2019 byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele stavby, která byla ukončena dne 12. 10. 2020 podpisem smlouvy s vybraným uchazečem Zlínstav a.s., za nabídkovou cenu 396 154 tis. Kč. Termín předání a převzetí staveniště, byl dojednán na leden 2021.

Podmínkou pro čerpání dotace je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Před vydáním Rozhodnutí je nutné předložit poskytovateli dotace Oznámení o změnách v projektu, kterým se  zaktualizují údaje předložené k Registraci akce. Změny v projektu se týkají především prodloužení termínu pro realizaci projektu do 30. 11. 2022, s ohledem na dobu potřebnou pro vlastní výstavbu objektu a jeho uvedení do provozu. S prodloužením termínu bude zároveň předložen návrh nové etapizace projektu, která umožní optimální čerpání dotace. Změnou zároveň bude oznámeno navýšení indikátorů projektu z důvodu konečného navýšení počtu lůžek. Dále budou upraveny parametry projektu dle projektové dokumentace k provedení stavby a  v  neposlední řadě bude aktualizován rozpočet dle aktuálně uzavřených smluv. Celkové předpokládané náklady projektu nyní odhadujeme na cca 430 mil. Kč. Tento údaj bude nadále upřesňován s ohledem na průběh výstavby a uzavírání veřejných zakázek na vnitřní vybavení objektu, které není předmětem veřejné zakázky na stavební práce.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informace o postupu v projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" a schválit změny v projektu, které jsou popsané v materiálu RK-36-2020-37.

Dále navrhujeme radě kraje, aby uložila odboru sociálních věcí informovat MPSV ČR o změnách v projektu popsaných v materiálu RK-36-2020-37 v souladu s dokumentací programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 v termínu do 18.  12.  2020 a předložit poskytovateli dotace podklady nezbytné pro vydání Rozhodnutí o  poskytnutí dotace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace o postupu v projektu "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" dle materiálu RK-36-2020-37;

schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-36-2020-37;

ukládá

odboru sociálních věcí informovat MPSV ČR o změnách v projektu popsaných v materiálu RK-36-2020-37 v souladu s dokumentací programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 a předložit poskytovateli dotace podklady nezbytné pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz