Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-38: Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

RK-36-2020-38.pdf, RK-36-2020-38pr01.doc

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-36-2020-38
Název Změna zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Šteflová, L. Zerza
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace.

Ředitel příspěvkové organizace požádal o změnu zástupce ředitele ve zřizovací listině s tím, že místo vedoucí úseku ekonomicko provozního bude ředitele nově zastupovat vedoucí oddělení ekonomického v úseku ředitele. K této změně by mělo dojít s účinností ke dni 1. 1 2021 v důsledku úpravy stávající organizační struktury příspěvkové organizace.

Návrh řešení

Požadovaná změna byla formou dodatku zapracovaná do stávajícího znění zřizovací listiny příspěvkové organizace.

Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení předloženého znění dodatku zřizovací listiny, obsaženého v materiálu RK-36-2020-38, př. 1.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-38, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz