Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-41: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021

RK-36-2020-41.pdf, RK-36-2020-41pr01.docx

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-36-2020-41
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021
Zpracoval M. Havelková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu provozování domácí hospicové péče na rok 2021 v Kraji Vysočina.

Dotační titul je zaměřen na poskytování dotací provozovatelům domácí hospicové péče na financování provozních nákladů na činnosti domácí hospicové péče, které nejsou součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalými). Odlehčovací služba bude financována na základě samostatného dotačního řízení zaměřeného na sociální služby. Žadatel o  dotaci musí mít vydanou registraci sociální služby (odlehčovací služby pro klienty v nevyléčitelném stadiu onemocnění), být zařazen do Krajské sítě sociálních služeb a být poskytovatelem paliativní péče v odbornosti 926 – domácí specializovaná paliativní péče.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 19 800 000 Kč na podporu provozování domácí hospicové péče a paliativní péče, který je součástí materiálu RK-36-2020-41, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace a příloha žádosti nazvaná Bližší popis činnosti žadatele v rámci projektu.

Z finančních prostředků budou financovány osobní náklady personálu, který pečuje o klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci v jejich přirozeném sociálním prostředí. Součástí podporované činnosti je také péče o klienty pobytových sociálních služeb na základě dohody s jejich poskytovateli. Dotace bude poskytována ve výši 35 000 Kč na klienta, který je vykazován zdravotním pojišťovnám jako pacient zmiňované odbornosti 926. Uvedená částka odpovídá průměrné ztrátě – rozdílu mezi náklady na péči jednoho pacienta (90 000 Kč) za průměrnou dobu v paliativní péči a výnosy ze zdravotního pojištění (55 000 Kč). V případě převisu bude poměrným způsoben krácen počet pacientů, pro které bude spolufinancována péče. Výpočet výše dotace podle počtu pacientů umožňuje zohledňovat vazbu mezi počtem pacientů a rozsahem financovaného personálu. Vazba na odbornost 926 umožňuje maximalizovat spolufinancování ze zdravotního pojištění a zúžení uznatelných nákladů na osobní náklady je možné, protože všechny další náklady lze financovat z úhrad zdravotních pojišťoven.

Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit financování části nákladů na provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co nejvyšší možné míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Návrh programu je v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Provozování domácí hospicové péče 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02793.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“ dle materiálu RK-36-2020-41, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz