Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-42: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021

RK-36-2020-42.pdf, RK-36-2020-42pr01.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-36-2020-42
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021
Zpracoval J. Čermáková, P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých určeného pro nestátní neziskové organizace (NNO) z Kraje Vysočina (spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany, s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 400 tis. Kč na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina pro rok 2021. K naplňování účelu programu je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě programu, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení do vyčerpání celkové finanční alokace programu.

OŠMS oproti roku 2020 navrhuje změnu poměru spoluúčasti. Spoluúčast kraje (tj. dotace) by nově byla 90 % a spoluúčast žadatele 10 % (původně 50 % ku 50 %). Úpravou OŠMS reaguje na poptávku ze strany NNO a minimalizaci dofinancování jejich projektů z jiných zdrojů v době krize spojené s epidemií covid-19.

Návrh výzvy programu je uveden v materiálu RK-36-2020-42, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Celoroční aktivity handicapovaných 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02790.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2021“ dle materiálu RK-36-2020-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 23. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz