Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-50: Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné

RK-36-2020-50.pdf, RK-36-2020-50pr01.doc

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-36-2020-50
Název Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Rovečné
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší svěření nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace "Dětský domov Rovečné, Rovečné 40".

Kraj Vysočina, zastoupený odborem majetkovým realizoval akci Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace. Stavba bylo dokončena a byl na ni dne 30.11.2020 vydán Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem Kolaudační souhlas s užíváním stavby pod čj. SBYS 863/2020/OŽP/Ji.

Nově vybudovaný majetek - kanalizační přípojku a čistírnu odpadních vod - je potřebné předat dodatkem ke Zřizovací listině do hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov Rovečné, Rovečné 40.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Rovečné, Rovečné 40, kterým bude předmětný nemovitý majetek předán k hospodaření.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Rovečné, Rovečné 40, dle materiálu RK-36-2020-50, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz