Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-52: Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj

RK-36-2020-52.pdf, RK-36-2020-52pr01.doc

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-36-2020-52
Název Dodatek Zřizovací listiny Domova Háj
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší svěření nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina - Domova Háj, příspěvková organizace.

Kraj Vysočina realizoval stavbu "Transformace Domova Háj" v k.ú. Světlá nad Sázavou. Před dokončením realizace byl Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválen Dodatek č. 15 Zřizovací listiny, který se pořízené nemovitosti předávají do hospodaření příspěvkové organizace.  V  mezičase byly dodatečně geometrickým plánem č. 2126/54/2019 rozděleny pozemky dotčené stavbou. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek ke zřizovací listině, kterým budou tyto majetky svěřeny k užívání příspěvkové organizaci Domov Háj, příspěvková organizace.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek Zřizovací listiny  Domova Háj, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-52, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz