Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-55: Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“

RK-36-2020-55.pdf, RK-36-2020-55pr01.doc , RK-36-2020-55pr02.pdf , RK-36-2020-55pr03.pdf , RK-36-2020-55pr04.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-36-2020-55
Název Uzavření kupní smlouvy s ČD, a. s. v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Tento materiál řeší uzavření kupní smlouvy v rámci majetkoprávního vypořádání stavební akce „II/150 Okrouhlice most, ev. č. 150-022“, přes železnici, v k. ú. a obci Okrouhlice.

Investorem akce byl Kraj Vysočina, finanční prostředky na tuto akci byly též poskytnuty v rámci dotace z EU. Při stavbě došlo k obnově stávajícího mostního objektu a současně k obnově části komunikace II/150. Majetkoprávní příprava probíhala v letech 2015-2017, realizace stavby pak v roce 2017. Kolaudována byla v roce 2018.

Již před zahájením stavby byly zaměřeny a vykoupeny pozemky dotčené trvalým záborem stavby, jejichž vlastníkem byla společnost České dráhy, a. s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 70994226. Po realizaci byla stavba opět geodeticky zaměřena, přičemž byly zjištěny malé přesahy stavby oproti vykoupeným pozemkům, a to na čtyřech místech. Jedná se o pozemky par. č. 375/48 (5 m2), 375/49 (5 m2), 375/50 (2 m2) a par. č. 375/51 (1 m2) tohoto vlastníka. Pozemky se nacházejí v k. ú. a obci Okrouhlice, evidované jsou na LV č. 937.

Odbor majetkový požádal o prodej uvedených pozemků do vlastnictví kraje, aby došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a stavby na nich. Vlastník s prodejem souhlasil, podmínkou bylo zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 375/50 a 375/51, spočívající v právu umístění elektrického zemního kabelu VN  a v právu zřídit, provozovat, opravovat a obnovovat toto vedení, ve prospěch oprávněného: Česká republika, IČO: 00000001-001, vykonává: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234. Věcné břemeno vlastník na uvedených pozemcích již zřídil.

Návrh kupní smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2020-55, př. 1. Navrhovaná kupní cena ve výši 7 000 Kč je složena z ceny za pozemky, ceny za znalecký posudek na určení ceny pozemků a poplatku za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč. Kupní cena musí být dle znění smlouvy uhrazena před podáním návrhu na vklad do KN.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt předmětné pozemky do vlastnictví kraje  dle smlouvy kupní dle materiálu RK-36-2020-55, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje nabýt předmětné pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 375/48, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/49, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/50, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 375/51, ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy kupní dle materiálu RK-36-2020-55, př. 1 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované stavební akci kraje s názvem „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz