Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-57: Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

RK-36-2020-57.pdf, RK-36-2020-57pr01.xls

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-36-2020-57
Název Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší možnost cizích investorů realizovat stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostmi o souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a se žádostmi o sepsání smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, musí stavebník doložit stavebnímu úřadu souhlas vlastníka pozemku, určeného k zastavění. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Přehled žádostí, investorů a pozemků je uvedený v materiálu RK-36-2020-57, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavebními záměry.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1, umožňující stavebníkům provést stavbu na pozemcích dle výše uvedeného materiálu a uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ke stavbám byla vydaná souhlasná stanoviska majetkového správce, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, obsahující závazné podmínky pro provedení staveb.

Návrh usnesení rozhoduje
  • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1;
  • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-57, př. 1.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz