Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-58: Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov

RK-36-2020-58.pdf, RK-36-2020-58pr01.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-36-2020-58
Název Výmaz předkupního práva v katastrálních územích Jetřichovec a Pacov
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Územní plán města Pacov, který nabyl účinnosti dne 13. 11. 2008 vymezoval veřejně prospěšné stavby pro které bylo na dotčených pozemcích zřízeno předkupní právo zapsané v katastru nemovitostí pro Kraj Vysočinu takto: 

D.1.PA – Dopravní infrastruktura     

Stavební úprava a částečná přeložka silnice II/128 od jižní hranice k.ú. Pacov po navrhovanou okružní křižovatku se silnicí II/129 v k. ú. Pacov

D.2.PA – Dopravní infrastruktura     

Navržená okružní křižovatka silnic II/128 a II/129 v k. ú. Pacov

D.3.PA – Dopravní infrastruktura     

Navržený západní obchvat silnice II/128 mezi okružními křižovatkami silnic II/128 x II/129 a  II/128 (navržený západní obchvat) x stávající II/128 (navržená místní komunikace) v k. ú. Pacov

D.4.PA – Dopravní infrastruktura     

Navržená okružní křižovatka II/128(navržený západní obchvat) x stávající silnice II/128(navržená místní komunikace k. ú Pacov

D.5.PA – Dopravní infrastruktura     

Navržená stavební úprava silnice II/128 od navržené okružní křižovatky II/128 (navržený západní obchvat) x stávající silnice II/128 (navržená místní komunikace) v k. ú. Pacov

D.6.J – Dopravní infrastruktura        

Stavební úpravy silnice II/128 a křižovatky se silnicí II/124, včetně navrhované místní komunikace, k. ú. Jetřichovec

D.7.PA – Dopravní infrastruktura     

Navržená okružní křižovatka na průtahu silnice II/129 a stávající II/128, v centrální části města  (Vesna) v k. ú. Pacov

D.8.PA – Dopravní infrastruktura     

Navržená přeložka silnice III/1296 (Pošenská) v k. ú. Pacov

Výše uvedené veřejně prospěšné stavby měly v evidenci katastru nemovitostí zapsané předkupní právo pro Kraj Vysočina dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Na základě vydaného nového Územního plánu města Pacov, který nabyl účinnosti dne 4. 11. 2019, nejsou vymezena žádná předkupní práva pro veřejně prospěšné stavby, které byly původně vymezeny v Územním plánu Pacov, pozemky je možné vyvlastnit.

Na základě jednání se zástupci města Pacov je třeba toto věcné právo, které dle zákona č. 183/2006 Sb. zaniká účinností územního plánu, vymazat z katastru nemovitostí.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje, aby Kraj Vysočina, jako osoba oprávněná z předkupního práva, požádal Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného dle řízení Z-1757/2013-304, Z-4910/2009-304 a Z-8363/2009-304 z katastru nemovitostí u pozemků v rozsahu materiálu RK-36-2020-58, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout, s ohledem na zánik předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného ve prospěch Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-36-2020-58, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz