Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-60: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy

RK-36-2020-60.pdf, RK-36-2020-60pr01.xls , RK-36-2020-60pr02.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-36-2020-60
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných stávajícími silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vlastníkem silnic II. a III. tříd na svém území. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Pozemky navrhované k výkupu byly identifikovány na základě geometrického plánu v k. ú. Smrčná na Moravě (vyřizuje OM ve spolupráci s KSÚSV) a aktuálního stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Chlovy (vyřizuje KSÚSV). Vlastníkům byl zaslán návrh kupní smlouvy s cenou 125 Kč/m2 a oni souhlasili. Přesný soupis pozemků navržených k výkupu je uveden v materiálu RK-36-2020-60, př. 1. Celková výměra těchto pozemků je 950 m2.

Je předpoklad, že část vynaložených finančních prostředků na výkupy těchto pozemků bude refundována ze státního rozpočtu.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu RK-36-2020-60, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

Výkupem pozemků uvedených v materiálu RK-36-2020-60, př. 1 dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník stavby silnic se stane i vlastníkem pozemků těmito stavbami zastavěnými.

Ke stanovisku ODSH podotýkáme, že i kdyby došlo k dohodě o převzetí silnice III/1315 obcí, je potřeba pozemky pod stávající krajskou silnicí vypořádat. ostatně část pozemků je již vyřešena. Pokud by obec souhlasila s převzetím silnice do svého vlastnictví, je téměř jisté, že bude požadovat aby pozemky pod ní byly majetkoprávně vypořádány. 

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 125 Kč/m2.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina - sama kraj o vypořádání žádala;

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s nabytím parcely p.č. 290/9 v k.ú. Chlovy. Parcela p.č. 99/12 v k.ú. Smrčná na Moravě leží pod silnicí III/1315. Tato slepá komunikace nenapojující část obce nemá charakter silnice a je vedena v Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina jako zbytná. Pokud OM vykupuje parcely pod takovou komunikací, je potřeba, aby řešil i změnu jejich kategorie a předání příslušné obci. 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-36-2020-60, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz