Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-61: Majetkoprávní příprava pro akci ʺII/128, II/150 Lukavec – hr. krajeʺ

RK-36-2020-61.pdf, RK-36-2020-61pr01.doc

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-36-2020-61
Název Majetkoprávní příprava pro akci ʺII/128, II/150 Lukavec – hr. krajeʺ
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“. Stavba se nachází na území kraje Vysočina, mezi obcí Nové Práchňany a městysem Lukavec. Katastrální území stavby: Čáslavsko a Lukavec u Pacova. Nyní je třeba, v rámci dokončení majetkoprávní přípravy, ošetřit pozemky potřebné jako trvalý zábor v katastrálním území Čáslavsko s vlastníkem, kterým je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Stání pozemkový úřad. Uvedený vlastník v těchto případech uzavírá nájemní smlouvu na dobu stavby s tím, že převod pozemků proběhne až pod samotné realizaci stavby

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na pozemky par. č. 228/1, par. č. 1962/8, par. č. 1993/2, par. č. 1993/6, par. č. 2046/17, par. č. 2046/29, par. č. 2046/37, par. č. 2046/55, par. č. 2046/58 a par. č. 2046/110 v k. ú. Čáslavsko, potřebné pro trvalý zábor v rozsahu a za podlmínek dle materiálu RK-36-2020-61, př. 1 se Státním pozemkovým úřadem.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov na pozemky potřebné pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ v rozsahu a za podmínek dle Nájemní smlouvy dle materiálu RK-36-2020-61, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz