Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-67: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-36-2020-67.pdf, RK-36-2020-67pr01.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-36-2020-67
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Příspěvku na provoz“ pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“).

Muzeu byla poskytnuta Rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK 62635/2020  SOM neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ určená na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Prezentační činnost Muzea Vysočiny Jihlava (Muzeum Jihlava, pobočka Třešť, pobočka hrad Roštejn)“ (dále také „projekt“), ve výši 99 000 Kč.

Finanční prostředky budou přijaty na bankovní účet kraje do konce roku 2020.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu ve výši 99 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum o částku 99 000 Kč na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu. Současně navrhuje provést u dotčené organizace navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 99 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Prezentační činnost Muzea Vysočiny Jihlava (Muzeum Jihlava, pobočka Třešť, pobočka hrad Roštejn)“ v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 99 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o  částku 99 000 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Prezentační činnost Muzea Vysočiny Jihlava (Muzeum Jihlava, pobočka Třešť, pobočka hrad Roštejn)“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz