Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-69: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

RK-36-2020-69.pdf, RK-36-2020-69pr01.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-36-2020-69
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Příspěvku na provoz“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“).

Muzeu byla poskytnuta Rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK 62583/2020 SOM neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ určená na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Krytí ztrát Muzea Vysočiny Třebíč souvisejících s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a z toho vyplývajícím uzavřením kulturních institucí“ (dále také „projekt“), ve výši 40 339 Kč.

Finanční prostředky budou přijaty na bankovní účet kraje do konce roku 2020.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu ve výši 40 339 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum o částku 40 339 Kč na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu. Současně navrhuje provést u dotčené organizace navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 339 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 40 339 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Krytí ztrát Muzea Vysočiny Třebíč souvisejících s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a z toho vyplývajícím uzavřením kulturních institucí“ v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 40 339 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ (ÚZ 34070);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 40 339 Kč určenou na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů u projektu „Krytí ztrát Muzea Vysočiny Třebíč souvisejících s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a z toho vyplývajícím uzavřením kulturních institucí“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz