Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-71: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

RK-36-2020-71.pdf, RK-36-2020-71pr01.pdf , RK-36-2020-71pr02.xls

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-36-2020-71
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (dále také „Galerie“). V souvislosti s poskytnutím investiční dotace je třeba provést i  úpravu finančního plánu Galerie (materiál RK-36-2020-RK, př. 2).

Galerii byla rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK 64105/2020 SOM (materiál RK-36-2020-71, př. 1) poskytnuta investiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ na realizaci projektu „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výkup díla Josefa Klimeše, Muž a žena, plastika, bronz, 51 x 55 cm, nedatováno, nesignováno“ (dále také „projekt“) ve výši 66 000 Kč.

Finanční prostředky budou na bankovní účet kraje zaslány do konce roku 2020.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Galerii ve výši 66 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Galerii ve výši 66 000 Kč na realizaci projektu. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 66 000 Kč a změnu plánu investic u Galerie s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-71, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové investiční dotace z Ministerstva kultury  ve výši 66 000 Kč, určené pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, na realizaci projektu „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výkup díla Josefa Klimeše, Muž a žena, plastika, bronz, 51 x 55 cm, nedatováno, nesignováno“ v rámci programu 13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ÚZ 34505).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 66 000 Kč určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34505);
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 66 000 Kč určenou na realizaci projektu „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výkup díla Josefa Klimeše, Muž a žena, plastika, bronz, 51 x 55 cm, nedatováno, nesignováno“;
  • úpravu plánu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-71, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz