Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-72: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

RK-36-2020-72.pdf, RK-36-2020-72pr01.pdf , RK-36-2020-72pr02.xls

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-36-2020-72
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“). Poskytnutá investiční dotace je zobrazena v  investičním plánu Muzea (materiál RK-36-2020-72, př. 2).

Muzeu byla rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK 64090/2020 SOM (materiál RK-36-2020-72, př. 1) poskytnuta investiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ na realizaci projektu „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výkup ČZ 175/501.05 (č. motoru - 122099, č. karoserie -122627), přívěsný vozík (sidecar) Druzeta (č. rámu a karoserie -151), návěsný vozík Pav 40 (výr. č. - není dochováno)“ (dále také „projekt“) ve výši 200 000 Kč.

Finanční prostředky budou na účet kraje zaslány do konce roku 2020.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu ve výši 200 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 200 000 Kč a změnu plánu investic u Muzea s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-72, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové investiční dotace z Ministerstva kultury  ve výši 200 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výkup ČZ 175/501.05 (č. motoru - 122099, č. karoserie - 122627), přívěsný vozík (sidecar) Druzeta (č. rámu a karoserie -151), návěsný vozík Pav 40 (výr. č. - není dochováno)“ v rámci programu 13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ÚZ 34505).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 200 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ (ÚZ 34505);
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč určenou na realizaci projektu „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výkup ČZ 175/501.05 (č. motoru -122099, č. karoserie -122627), přívěsný vozík (sidecar) Druzeta (č. rámu a karoserie -151), návěsný vozík Pav 40 (výr. č. - není dochováno)“;
  • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2020-72, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz