Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-73: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

RK-36-2020-73.pdf, RK-36-2020-73pr01.xls

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-36-2020-73
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím šesté splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále také „muzeum“), která byla organizaci poskytnuta na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.

Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. K podepsání smlouvy o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj došlo dne 29. 5. 2018, účinnost smlouvy nastala dne 4. 6. 2018 jejím zveřejněním v registru smluv. Celkový rozpočet projektu pro muzeum je ve výši 521 441,60 EUR, tj. cca 14 000 000 Kč při kurzu 26,85 Kč/EUR (finanční spoluúčast Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce cca 1 400 000 Kč). Celková výše předpokládaných dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je 469 273,70 EUR, tj. cca 12 600 000 Kč.

V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0620/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 14 000 000 Kč za účelem krytí celkových výdajů projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“. Zápůjčka bude vrácena v plné výši nejpozději v termínu do 31. 12. 2022.

V souvislosti se smlouvou vrátilo muzeum dne 2. 12. 2020 na účet kraje část zapůjčených finančních prostředků ve výši 63 209,89 Kč odpovídající státnímu podílu za 2. monitorovací období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.  Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika a poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ je obsahem materiálu RK-36-2020-73, př. 1.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 63 209,89 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz