Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-76: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021

RK-36-2020-76.pdf, RK-36-2020-76pr01.doc

Číslo materiálu 76
Číslo jednací RK-36-2020-76
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021
Zpracoval D. Vichr, L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021 (dále jen „Program“) na podporu činnosti směřující ke zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů občanské vybavenosti určeného pro obce a města kraje s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 70 mil. Kč na podporu obnovy budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň atd.). Meziročně došlo v rámci programu k těmto změnám:

  • výše dotace byla vzhledem ke snížení objemu celého programu upravena na max. částku 100 tis. Kč na jednu obec
  • povolen byl souběh dotace z FV s dotacemi jiných poskytovatelů (obce budou mít možnost využít případně Program na kofinancování projektů podpořených z dotačních titulů MMR apod.)
  • byla sjednocena spoluúčast žadatelů na 40 % bez rozdílu velikosti obce z důvodu dopadů pandemie COVID 19 na veřejné rozpočty)

Výzva Programu je obsahem materiálu RK-36-2020-76, př. 1.

 

V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí. 

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v administrativním souladu s Výzvou. Sběr žádostí budou i nadále zajišťovat územně příslušné obce s rozšířenou působností.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02791.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Obnova venkova Vysočiny 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021“ dle materiálu RK-36-2020-76, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz