Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-81: Renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina

RK-36-2020-81.pdf

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-36-2020-81
Název Renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina 2017 - 2042.

Rada Kraje Vysočina dne 4. 12. 2018 usnesením č. 2246/35/2018/RK schválila Energetickou politiku Kraje Vysočina a Pravidla Rady Kraje Vysočina k systému managementu hospodaření s energií. Jedná se o základní dokumenty Kraje Vysočina pro certifikaci dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 „Systém managementu hospodaření s energií“ v souladu s Územní energetickou koncepcí Kraje Vysočina na období let 2017 – 2042, schválenou usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0544/04/2018/ZK dne 19. 6. 2018 („Zastupitelstvo kraje schvaluje Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 – 2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálu ZK-04-2018-82, př. 1.“).

Rada Kraje Vysočina současně usnesením č. 2246/35/2018/RK jmenovala náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Ing. Martina Kuklu politikem pro energetiku Kraje Vysočina a  náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Mgr. Pavla Pacala politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042 („Rada kraje schvaluje Energetickou politiku Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2018-82, př. 1; Pravidla Rady Kraje Vysočina k systému managementu hospodaření s energií dle materiálu RK-35-2018-82, př. 2; jmenuje Ing. Martina Kuklu, náměstka pro oblast ekonomiky a majetku politikem pro energetiku dle materiálů RK-35-2018-82, př. 1 a RK-35-2018-82, př. 2, tj. k systému managementu hospodaření s energií; Mgr. Pavla Pacala, náměstka pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042.“).

V návaznosti na jmenování nových členů Rady Kraje Vysočina dne 18. 11. 2020 je třeba provést renominace politiků pro oblast energetiky a Územní energetické koncepce Kraje Vysočina 2017 - 2042.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina zrušit jmenování Ing. Martina Kukly jako politika pro energetiku a Mgr. Pavla Pacala jako politika pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042 a jmenovat Mgr. Karla Janouška, člena rady kraje pro oblast majetku, politikem pro energetiku a Mgr. Hanu Hajnovou, náměstkyni hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

jmenování Ing. Martina Kukly jako politika pro energetiku a Mgr. Pavla Pacala jako politika pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042;

jmenuje

Mgr. Karla Janouška, člena rady kraje pro oblast majetku, politikem pro energetiku a Mgr. Hanu Hajnovou, náměstkyni hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 – 2042.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz