Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-84: Renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina

RK-36-2020-84.pdf, RK-36-2020-84pr01.pdf

Číslo materiálu 84
Číslo jednací RK-36-2020-84
Název Renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o renominace zástupců Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina (dále jen „RAPI“).

RAPI je vrcholným orgánem řízení realizace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (dále jen „RIS“) a krajské přílohy Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace ČR (dále jen „krajský annex S3“). RAPI zejména určuje hlavní směry realizace RIS a krajského annexu S3, doporučuje vhodné nástroje a projekty, průběžně vyhodnocuje jejich realizaci a kontroluje tak naplňování globálních a specifických cílů definovaných v RIS a krajském annexu S3. Je složena ze zástupců Kraje Vysočina, veřejné vysoké školy zasídlené v Kraji Vysočina, výzkumného ústavu AV ČR zasídleného v Kraji Vysočina,  Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a subjektů z podnikatelské sféry, které se v rámci své činnosti zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi.

RAPI byla ustavena na základě Dohody o spolupráci, o jejímž uzavření rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 19. 11. 2013 usnesením č. 2018/37/2013/RK („Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-37-2013-77, př. 1; nominuje Ing. Bc. Martina Hyského, předsedou Rady pro inovace Kraje Vysočina; Ing. Vladimíra Novotného, členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.“) a jejíž revizi ve vazbě na rozšíření o zástupce podnikatelské sféry schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0038/01/2017/RK. Aktuální znění Dohody o spolupráci je obsahem materiálu RK-36-2020-84, př. 1.

Kraj Vysočina je v RAPI zastoupen 2 členy. Usnesením č. 0038/01/2017/RK Rada Kraje Vysočina nominovala náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr. Pavla Pacala jako předsedu RAPI („Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-01-2017-36, př. 1; ruší nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako předsedy Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Vladimíra Novotného jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina; nominuje Mgr. Pavla Pacala předsedou Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Josefa Pavlíka členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.“). Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0349/06/2019/RK dále byl jako člen RAPI za Kraj Vysočina nominován náměstek hejtmana pro oblast investic a majetku Ing. Martin Kukla („Rada kraje ruší nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina; nominuje Ing. Martina Kuklu členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.“).

V návaznosti na volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, uskutečněné v termínu 2. – 3. 10. 2020, a na změny ve složení Rady Kraje Vysočina je třeba provést renominace zástupců Kraje Vysočina do RAPI.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina zrušit nominace Mgr. Pavla Pacala jako předsedy Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Martina Kukly jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina a nominovat za Kraj Vysočina Mgr. Hanu Hajnovou předsedkyní Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Miroslava Houšku členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

nominace Mgr. Pavla Pacala jako předsedy Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Martina Kukly jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou předsedkyní Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Miroslava Houšku členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz