Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-85: Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace

RK-36-2020-85.pdf, RK-36-2020-85pr01.pdf

Číslo materiálu 85
Číslo jednací RK-36-2020-85
Název Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace
Zpracoval I. Fryšová, L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nominaci zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace (dále jen „ITI JA“).

V současné době probíhají přípravy na nové programové období EU 2021 – 2027, ve kterém bude statutární město Jihlava nositelem integrované strategie ITI JA. Tato integrovaná strategie by měla být obdobou Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace, jehož implementace probíhá v období 2014 – 2020. Prostřednictvím ITI JA bude rezervována finanční alokace z fondů EU pro realizaci integrovaných projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů v různých tematických oblastech.

V současné době probíhá zpracování analytické části strategie ITI JA, na základě které je předpokládáno zaměření ITI JA na 5 oblastí: (1) Ekonomicky silná aglomerace, (2) Integrovaná a ekologická mobilita, (3) Sociálně stabilní aglomerace, (4) Kvalitní a funkční prostředí a správa věcí veřejných a (5) Společenský život. Cílem strategie je propojit a koordinovat tematicky různorodé intervence jednotlivých nositelů tak, aby směřovaly ke společnému cíli, jímž je podpořit růst, konkurenceschopnost a prosperitu krajského města Jihlavy a jeho širokého okolí. Prostřednictvím ITI JA budou v programovém období 2021–2027 realizovány zejména nejvýznamnější rozvojové projekty, které budou vzájemně provázané a budou mít prokazatelný dopad do území.

Dne 19. 11. 2020 oslovilo Statutární město Jihlava Kraj Vysočina s žádostí o nominaci zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru a pracovních skupin ITI JA, viz materiál RK-36-2020-85, př. 1. Řídící výbor ITI JA bude zajišťovat celkovou koordinaci a řádný průběh přípravy strategie ITI JA, a to v úzké spolupráci s 5 pracovními skupinami, které reflektují předpokládané strategické zaměření ITI JA:

 • pracovní skupina Ekonomická síla aglomerace (pro oblast vzdělávání, podnikání, zaměstnanosti);
 • pracovní skupina Integrovaná a ekologická mobilita (pro oblast dopravy a mobility);
 • pracovní skupina Sociálně stabilní aglomerace (pro sociální oblast, oblast bydlení a  bezpečnosti);
 • pracovní skupina Kvalitní a funkční prostředí a správa věcí veřejných (pro oblast životního prostředí, infrastruktury, energetiky, brownfields, veřejná prostranství, IT);
 • pracovní skupina Společenský život (pro oblast památek, cestovního ruchu, kultury, sportu a volného času).
Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina nominovat Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina v Řídícím výboru ITI JA a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. jeho náhradnicí a nominovat doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. členkou pracovní skupiny Ekonomická síla aglomerace, Ing. Bc. Martina Hyského, Ing. Pavla Bartoše a Ing. Petra Stejskala členy pracovní skupiny Integrovaná a ekologická mobilita, Mgr. Jiřího Bínu členem pracovní skupiny Sociálně stabilní aglomerace, JUDr. Mgr. Romana Slouku členem pracovní skupiny Kvalitní a funkční prostředí a správa věcí veřejných a Ing. Ladislava Seidla, MBA, členem pracovní skupiny Společenský život.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženým usnesením. 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá k materiálu připomínky a souhlasí s návrhem řešení.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým usnesením. 

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí s navrženým usnesením. 

Návrh usnesení nominuje
 • Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina v Řídícím výboru ITI JA a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. jeho náhradnicí;
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. členkou pracovní skupiny Ekonomická síla aglomerace;
 • Ing. Bc. Martina Hyského, Ing. Pavla Bartoše a Ing. Petra Stejskala členy pracovní skupiny Integrovaná a ekologická mobilita;
 • Mgr. Jiřího Bínu členem pracovní skupiny Sociálně stabilní aglomerace;
 • JUDr. Mgr. Romana Slouku členem pracovní skupiny Kvalitní a funkční prostředí a správa věcí veřejných;
 • Ing. Ladislava Seidla, MBA členem pracovní skupiny Společenský život.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz