Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-87: Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020

RK-36-2020-87.pdf, RK-36-2020-87pr01.doc

Číslo materiálu 87
Číslo jednací RK-36-2020-87
Název Schválení aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2020
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení úprav Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže o Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2020 (dále jen „soutěž SKUTEK ROKU 2020“).

Usnesením č. 0542/07/2019/ZK („Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1; vyhlašuje soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1) zastupitelstvo kraje schválilo v loňském roce Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU.

Cílem této soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň je tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. V Kraji Vysočina již bylo realizováno deset ročníků soutěže s názvem SKUTEK ROKU.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2020“ dle materiálu RK-36-2020-87, př. 1. Navrhované změny se týkají pouze popisu jednotlivých oblastí, ve kterých může být cena udělena. Jinak je text nezměněn oproti textu schválenému v roce 2019.

Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno udělovat ceny kraje.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ souhlasí s předloženou aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým řešením.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je uvažováno s finančními prostředky na udělení ceny SKUTEK ROKU.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:ZZ02765.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-36-2020-87, př. 1;
  • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2020“ dle materiálu RK-36-2020-87, př. 1.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz