Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-89: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

RK-36-2020-89.pdf, RK-36-2020-89pr01.pdf , RK-36-2020-89pr02.pdf , RK-36-2020-89pr03.pdf , RK-36-2020-89pr04.pdf , RK-36-2020-89pr05.pdf , RK-36-2020-89pr06.pdf , RK-36-2020-89pr07.pdf , RK-36-2020-89pr08.pdf , RK-36-2020-89pr09.pdf , RK-36-2020-89pr10.pdf , RK-36-2020-89pr11.pdf , RK-36-2020-89pr12.pdf , RK-36-2020-89pr13.pdf , RK-36-2020-89pr14.pdf , RK-36-2020-89pr15.pdf

Číslo materiálu 89
Číslo jednací RK-36-2020-89
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 15
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatků a Dohod ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-36-2020-89, př. 1.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-36-2020-89, př. 7, RK-36-2020-89, př. 8, RK-36-2020-89, př. 9 a RK-36-2020-89, př. 10. V jednom případě (dle materiálu RK-36-2020-89, př. 2) se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy ve znění dodatku č. 1 podmínky udržitelnosti, a to z důvodu úmrtí původního příjemce. Ve dvou případech (dle materiálu RK-36-2020-89, př. 8) se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla, u smluv PR02270.3065 a PR02737.3250 usnesením č. 1715/27/2020/RK. Ve dvou případech se jedná o změnu trvalého pobytu příjemce (dle materiálu RK-36-2020-89, př. 9). V osmi případech se jedná o žádosti o změnu typu zdroje tepla, které jsou součástí materiálu RK-36-2020-89, př. 10.

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zjistil v jednom případě vlastní činností u příjemce dotace na výměnu zdroje tepla porušení čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Porušení uvedeného článku spočívalo, v darování nemovitosti bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina. Příjemci byla za toto porušení smlouvy stanovena finanční oprava 5 % z poskytnuté dotace v souladu se sazebníkem schváleným Radou Kraje Vysočina dne 20. 10. 2020 usnesením č. 1953/31/2020/RK.  Požadovaná částka byla krácena v rámci proplacení předložené Závěrečné zprávy. Příjemce zajistil souhlas nového vlastníka nemovitosti s plněním povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace, spočívající v podpisu návrhu dohody o převzetí závazků původního příjemce novým vlastníkem nemovitosti viz materiál RK-36-2020-89, př. 13.

 

Výše popsané žádosti o podstatné změny Smluv, které tvoří materiál RK-36-2020-89, př. 7, RK-36-2020-89, př. 8, RK-36-2020-89, př. 9 a RK-36-2020-89, př. 10, a výše popsané pochybení příjemce, nemají vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky resp. dohody k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-36-2020-89, př. 11, RK-36-2020-89, př. 12 a RK-36-2020-89, př. 13 a dále navrhuje uzavřít Dodatky ke Smlouvám dle materiálů RK-36-2020-89, př. 14 a RK-36-2020-89, př. 15. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-36-2020-89, př. 2, RK-36-2020-89, př. 3, RK-36-2020-89, př. 4, RK-36-2020-89, př. 5 a RK-36-2020-89, př. 6.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz