Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-90: Zajištění dalších finančních prostředků na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-36-2020-90.pdf, RK-36-2020-90pr01.pdf , RK-36-2020-90pr02.docx , RK-36-2020-90pr03.docx

Číslo materiálu 90
Číslo jednací RK-36-2020-90
Název Zajištění dalších finančních prostředků na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval E. Láníková, P. Tlustoš, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na financování žádostí podaných po 6. 9. 2020 dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 ze dne 3. 9. 2019 v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III (dále „Projekt“).

Dne 3. 9. 2019 schválila rada kraje usnesení č. 1454/25/2019/RK („Rada kraje schvaluje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu  RK-25-2019-42, př. 1.“) Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech (dále jen „Pravidla“) v rámci Projektu. Výše alokace pro Projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí činí 247 717 842,00 Kč. Z této částky je 10 489 147,77 Kč určeno na publicitu a administraci projektu. Částka 237 228 694,23 Kč je pak určena na realizaci výměn zdrojů tepla jednotlivých žadatelů. Usnesením č. 2198/37/2019/RK („Rada kraje rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálů RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a  mitigační opatření) rada kraje rozhodla předložit žádost o dalších 94,3 mil. Kč do podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření, který má sloužit k dofinancování žádostí předložených v rámci 3. kola kotlíkových dotací.

Výše uvedenými prostředky ve výši 332 017 842, 00 Kč byly financovány žádosti, které byly Kraji Vysočina doručeny do 6. 9. 2020.

Na financování žádostí byla rovněž dne 19. 3. 2019 zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0088/02/2019/ZK schválena částka 15 mil. Kč z rozpočtu kraje („Zastupitelstvo kraje schvaluje spolufinancování projektu maximálně ve výši dle materiálu ZK-02-2019-75, př. 3“). Tato částka je určena na zajištění maximálního plnění indikátoru a bylo z ní vyčerpáno 11 455 426,18 Kč.

Dne 13. 11. 2020 byl v souladu s Pravidly RK č. 5/19 ukončen příjem žádostí. K dnešnímu dni eviduje Odbor regionálního rozvoje 264 žádostí předložených v období 7. 9. 2020 – 13. 11. 2020, které by při splnění podmínek stanovených Pravidly RK č. 5/19 a za předpokladu dofinancování Projektu ze strany Ministerstva životního prostředí bylo možné podpořit.

Dle čl. 4 odst. 4.4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“) podá příjemce dotace (kraj) nejpozději do 1. 2. 2021 monitorovací zprávu s uvedením údajů k 31. 12. 2020. Z těchto údajů musí být patrný počet žádostí schválených radou kraje (včetně žádostí schválených radou kraje v zásobníku). V návaznosti na data vycházející z této zprávy dojde k hodnocení absorpční kapacity kraje a na základě žádosti příjemce může dojít k navýšení i ponížení poskytnuté dotace a uvedených závazných indikátorů prostřednictvím změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace. S ohledem na text rozhodnutí a zbývající čas do 31. 12. 2020 je nezbytné vytvořit zásobník projektů dle následujících parametrů:

 

  1. do zásobníku přesunout všechny žádosti, které jsou potencionálně způsobilé k poskytnutí dotace, tj. žádosti o kterých nelze k 8. 12. 2020 rozhodnout o neposkytnutí dotace, tzn. 254 žádostí uvedených v materiálu RK-36-2020-90, př. 1 (u 10 žádostí je nyní již zřejmé, že podmínky nesplní);
  2. pokračovat v administraci těchto žádostí spočívající zejména v ověřování a dožádání dokladů svědčících o splnění či nesplnění podmínek stanovených Pravidly RK č. 5/19, a to do 31. 1. 2021;
  3. předložit materiál do rady kraje k rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace u těchto žádostí (v termínu dle Pravidel RK č. 5/19);
  4. uvést do Monitorovací zprávy podávané dle čl. 4 odst. 4.4 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pouze žádosti, u kterých bude nesporné, že splňují podmínky Pravidel RK č. 5/19, a kraj na ně nedisponuje v rámci poskytnutých dotací dostatečnými finančními prostředky.

 

Dále je možné do 31. 12. 2020 požádat Ministerstvo životního prostředí o navýšení částky Rozhodnutí o poskytnutí dotace o prostředky nevyčerpané v rámci 1. a 2. kola kotlíkových dotací. Jedná se přibližně o souhrnnou částku ve výši 14 mil. Kč. Z toho o částku nedočerpanou v rámci 1. kola ve výši 5 921 353 Kč je možné požádat ihned a o zbývající částku v pravděpodobné výši 8 146 650 Kč bude možné požádat po schválení závěrečné žádosti o platbu, která je momentálně v řešení.

Kraji Vysočina bylo v období od 23. 10. 2019 do 13. 11. 2020 předloženo 4431 žádostí o poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla. Dle Pravidel musí být o jednotlivých žádostech rozhodnuto do 90 pracovních dnů od jejich předložení. Tuto lhůtu je možné prodloužit o lhůtu poskytnutou žadateli k doplnění či vyjasnění neúplných či nejasných informací uvedených v žádosti a dále o dobu nezbytně nutnou k získání stanoviska příslušného orgánu (zejména MŽP, SFŽP ČR), které je nezbytné pro rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dale jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout vytvořit zásobník žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, který je přílohou materiálu RK-36-2020-90, př. 1 a rozhodnout poskytnout dotaci na financování těchto žádostí za předpokladu, že administrativní kontrolou bude ověřeno splnění podmínek stanovených Pravidly RK č. 5/19 a zároveň budou na jejich financování poskytnuty prostředky ze strany ministerstva životního prostředí.

Dále ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-36-2020-90, př. 2 a po odsouhlasení závěrečné žádosti o platbu k projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ ze strany poskytovatele dotace rovněž podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-36-2020-90, př. 3.   

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID PR02737.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • vytvořit zásobník žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-90;
  • podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-36-2020-90, př. 2;
  • podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/10_117/0009701 dle materiálu RK-36-2020-90, př. 3 ve znění případných úprav vyžádaných poskytovatelem dotace v rámci administrace závěrečné žádosti o platbu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz