Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-91: Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

RK-36-2020-91.pdf, RK-36-2020-91pr01.pdf

Číslo materiálu 91
Číslo jednací RK-36-2020-91
Název Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
Zpracoval V. Altrichterová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení znění změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „„Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ registrační číslo: SFZP 141001/2019 realizovaného v rámci 1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále jen AMO). 

Dne 7. 5. 2020 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace evidenční číslo 115D285000002 (dále jen „Rozhodnutí“). V textu Rozhodnutí byla následně změnou Rozhodnutí ze dne 15. 5. 2020 upravena hodnota indikátoru. Tento dokument byl radou kraje schválen 26. 5. 2020. K tomuto rozhodnutí byly následně radou schváleny a podány následující žádosti o změnu (navýšení částky dotace na uspokojení dalších žádostí předložených v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 5/19):

 

  • 1. žádost o změnu rozhodnutí usnesením č. 0962/17/2020/RK dne 26. 5. 2020;
  • 2. žádost o změnu rozhodnutí usnesením č. 1336/22/2020/RK dne 14. 7. 2020;
  • 3. žádost o změnu rozhodnutí usnesením č. 1630/26/2020/RK dne 1. 9. 2020;
  • 4. žádost o změnu rozhodnutí usnesením č. 1955/31/2020/RK dne 20. 10. 2020.

 

Na základě podání 4. žádosti byl dne 4. 11. 2020 doručen nový text Rozhodnutí. Celé znění Rozhodnutí včetně všech změn je obsahem materiálu RK-36-2020-91, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v materiálu RK-36-2020-91, př. 1

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-91, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz