Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-92: Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

RK-36-2020-92.pdf, RK-36-2020-92pr01.pdf , RK-36-2020-92pr02.pdf , RK-36-2020-92pr03.pdf

Číslo materiálu 92
Číslo jednací RK-36-2020-92
Název Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
Zpracoval V. Altrichterová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí podaných dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 ze dne 3. 9. 2019 v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III (dále „Projekt“).

Dne 3. 9. 2019 schválila rada kraje usnesení č. 1454/25/2019/RK („Rada kraje schvaluje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu  RK-25-2019-42, př. 1.“) Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech (dále jen „Pravidla“). 

Materiál řeší 110 žádostí jednotlivých žadatelů, které byly předloženy ode dne 3. 8. 2020 v čase 13:28:00 až do 6. 9. 2020 21:49:26. 

Materiál RK-36-2020-92, př. 1 obsahuje seznam 105 žádostí doporučených ke schválení na základě posouzení z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Pravidly. Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli uvedenými v materiálu RK-36-2020-92, př. 1 je 11 090 086 Kč.

Materiál RK-36-2020-92, př. 2 obsahuje seznam 5 žádostí, které byly posouzeny z hlediska úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Pravidly a tyto podmínky nesplnily.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům dle seznamu uvedeného v materiálu RK-36-2020-92, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-36-2020-92, př. 3 a rozhodnout neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-36-2020-92, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID PR02737.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020, 9. 6. 2020, 21. 7. 2020, 8. 9. 2020 a 4. 11. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-36-2020-92, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-36-2020-92, př. 3;
  • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-36-2020-92, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz