Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-94: Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“

RK-36-2020-94.pdf, RK-36-2020-94pr01.pdf

Číslo materiálu 94
Číslo jednací RK-36-2020-94
Název Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“
Zpracoval D. Pykalová, J. Joneš
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o projednání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen RoPD“) pro projekt s  názvem „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“, který byl podán do 132. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).

Na základě usnesení č. 1202/20/2019/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 2. 7. 2019 byl do 132. výzvy OPŽP podán projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“. Dne 6. 2. 2020 bylo pro tento projekt vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto rozhodnutí rada kraje akceptovala usnesením č. 0309/05/2020/RK ze dne 18. 2. 2020 (Rada kraje rozhoduje o  nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-71, př. 1 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“.)

Dne 11. 6. 2020 byla uzavřena smlouva se společností Strommy Company s.r.o. na realizaci tohoto projektu. Na základě uzavření smlouvy s výše uvedeným zhotovitelem byla prostřednictvím systému MS2014+ doložena daná smlouva, upraveno časové nastavení a  rozpočet tohoto projektu a byly dodány další podklady dle přílohy č. 2 Pravidel pro žadatele a  příjemce podpory v OPŽP pro vydání změnového rozhodnutí.

Dne 24. 11. 2020 byla Ministerstvem životního prostředí vydána změna rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2020-94, př. 1.

Tato změna spočívá v úpravě podmínek pro poskytnutí dotace, a to v podobě aktualizace realizačních termínů a změny výše dotace, která se snižuje na 282 271,01 Kč z původních 395 179,74 Kč. Změna výše dotace vyplývá z důvodu změny výše způsobilých výdajů, které byly sníženy na základě uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem, jehož nabízená cena za provedení díla byla nižší než cena uvedená v projektové žádosti. Dotace odpovídá 60 % způsobilých výdajů.

Projekt je zaměřen na regeneraci zeleně, odstranění, ošetření a výsadbu dřevin, včetně tříleté následné péče, založení trávníků (na plochách po odstraněných skupinách dřevin) v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín. Práce byly zahájeny v červenci 2020 a  potrvají nejdéle do 30. 11. 2023.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-94, př. 1.

Stanoviska Grémium ředitele

souhlasí se změnovým rozhodnutím.

Odbor ekonomický

bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-94, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz