Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-96: Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

RK-36-2020-96.pdf, RK-36-2020-96pr01.docx , RK-36-2020-96pr02.pdf

Číslo materiálu 96
Číslo jednací RK-36-2020-96
Název Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval I. Olšanová, J. Mikyna
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) na základě žádostí obcí. PRVKUK je základním koncepčním materiálem v oblasti rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a je zveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina http://prvk.kr-vysocina.cz/. Změny PRVKUK jsou projednávány podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKUK č. 05/19 ze dne 16  8. 2019.

Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a  kanalizací pro své území. PRVKUK obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. PRVKUK musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů. Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje PRVKUK pro své území. Při zpracování aktualizací PRVKUK se vychází z návrhů změn předkládaných krajskému úřadu obcemi.

PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením č. 330/05/2004/ZK, komplexní aktualizace tohoto materiálu byla schválena zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0646/07/2015/ZK.

Návrh řešení

OŽPZ předkládá návrh na schválení změn PRVKUK podle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Návrhy na jednotlivé změny PRVKUK vyplynuly z potřeby realizovat opatření, která nejsou v PRVKUK uvedena nebo bylo nalezeno jiné hospodárnější nebo technicky vhodnější řešení.

Předloženo bylo 11 žádostí obcí o změnu PRVKUK. V oblasti zásobování pitnou vodou se jedná o tyto žádosti: 1. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 2. obec Radenice, 3. městys Sněžné, 4.  město Pacov, 5. obec Velká Chyška, 6. obec Těchobuz, 7. obec Dolní Město. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se jedná o tyto žádosti: 8. obec Milíčov, 9. obec Dobrá Voda, 10. obec Studenec. V oblasti zásobování pitnou vodou a současně v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se jedná o žádost 11. město Humpolec. 

OŽPZ k předloženým žádostem o změnu PRVKUK, které obdržel do dne 23. 10. 2020, požádal podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu o stanovisko. OŽPZ dne 27. 11. 2020 obdržel stanovisko Ministerstva zemědělství č. j. 56314/2020-MZE-15132 a č. j. 55705/2020-MZE-15132 ze dne 24. 11. 2020, které je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

U žádostí, které byly podány po datu 23. 10.2020, žadatelé žádali o stanovisko Ministerstvo zemědělství individuálně. Ke dni zpracování tohoto materiálu OŽPZ stanovisko Ministerstva zemědělství od těchto žadatelů zatím neobdržel, týká se žádostí č. 4., 5., 6., 7. a 9. Vzhledem k  tomu, že OŽPZ neshledal takové nedostatky těchto žádostí o změnu PRVKUK, které by bránily jejich projednání, předkládá je i bez stanoviska Ministerstva zemědělství ke schválení. 

OŽPZ doporučuje všechny navržené změny schválit i přes nesouhlasné resp. částečně nesouhlasné stanovisko Ministerstva zemědělství, které se týká žádostí č. 2., 8. a 11. Podrobné posouzení jednotlivých žádostí je uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2020-96, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz